banner Tipsystems

Reklamační řád E-shopu a fanshopu

1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob a základní podmínky uplatnění a vyřizování reklamace vad zboží zakoupeného v E-shopu klubu FK Baník Sokolov a.s. nebo ve stáncích fanshopu a uplatnění nároků ze záruky.
 2. 1.2. Prodávajícím je společnost FK Baník Sokolov a.s. se sídlem Jednoty 1628, Sokolov, PSČ 356 01, IČ: 26407833, DIČ: CZ26407833, zapsána: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka B, spisová značka 1219
 3. 1.3. Zbožím se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě E-shop klubu FK Baník Sokolov a.s.
 4. 1.4. Záruční list je listina vystavená prodávajícím (faktur nebo pokladní blok) obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti.
 5. 1.5. Reklamací je oznámení zjištěné vady učiněné kupujícím vůči prodávajícímu písemně na adrese uvedené v čl. 1.2, e-mailem: roman.macek@fksokolov.cz, telefonicky: +420 352 605 440; +420 724 431 076), faxem: +420 352 669 718, či jinou formou umožňující identifikaci kupujícího a zboží a popis vady a jejích projevů.

2. Rozsah záruky

 1. 2.1. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
 2. 2.2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. 2.3. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady (ze záruky) zanikají zejména:
 4. a) pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
 5. b) pokud u věcí, které se rychle kazí, nebyla vada reklamována nejdéle v den následující po koupi zboží,
 6. 2.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží zejména v těchto případech:
 7. a) kupující zboží provedl neodbornou instalaci, opravy, úpravy nebo jiné neodborné zásahy,
 8. b) vady jsou způsobené při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze, nebo v rozporu s technickou normou (pokud jej s ní prodávající seznámil),
 9. c) vady jsou způsobené porušením ochranných nálepek či pečetí výrobce,
 10. d) vady jsou způsobené poškozením zboží působením přírodních živlů (voda, oheň, atd).

3. Záruční doba

 1. 3.1. Záruční doba při prodeji nového spotřebního zboží činí 24 měsíců. Délka záruční doby odpovídá vždy délce záruční doby dle platných právních předpisů.
 2. 3.2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 3. 3.3. Při opravě zboží se do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o době uplatnění reklamace, o provedení opravy a o době jejího trvání.
 4. 3.4. Při výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží kupujícím.

4. Práva kupujícího při uplatnění reklamace – nároky ze záruky

 1. 4.1. Postup při vyřizování reklamace kupujícího se řídí v rámci zákonné záruční lhůty občanským zákoníkem v platném znění (§ 619-627) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.
 2. 4.2. Kupujícímu má při uplatnění oprávněné reklamace zboží zejména následující práva:
 3. a) u vady odstranitelné:
 4. o právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
 5. o právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
 6. o není-li předchozí postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 7. b) u vady odstranitelné - vyskytující po opravě opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží:
 8. o právo na výměnu vadného zboží nebo
 9. o odstoupit od kupní smlouvy
 10. c) u vady neodstranitelné bránící řádnému užívání zboží:
 11. o právo na výměnu vadného zboží nebo
 12. o právo odstoupit od kupní smlouvy,
 13. d) u jiných neodstranitelných vad – a nepožaduje-li kupující výměnu věci:
 14. o právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 15. o odstoupit od kupní smlouvy.

5. Možnost odstoupení od smlouvy

 1. 5.1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (tj. zejména na základě objednávky e-mailem, elektronicky prostřednictvím webových stránek klubu, telefonicky), má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. 5.2. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy předchozího odstavce, je prodávající povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, zákazník je povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží.
 3. 5.3. Případy, kdy zákazník nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku způsobem stanoveným dle čl. 7.1 jsou uvedeny v občanském zákoníku v platném znění (§ 53).
 4. 5.4. Při zakoupení rezervovaného zboží v prodejně fanshopu se již nejedná o objednávku, resp. koupi zboží při použití prostředků komunikace na dálku, a nepoužijí se tedy ustanovení v čl. 5.1 – 5.3.

6. Převzetí zboží

 1. 6.1. Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží od přepravce neporušenost obalu zásilky a viditelné známky porušení zásilky.
 2. 6.2. Kupující je povinen přepravce upozornit na porušený nebo poškozený obal či zásilku, a v takovém případě zásilku (i) nepřevzít, a (ii) sepsat protokol o reklamaci u přepravce s popisem poškození.
 3. 6.3. Kupující je v případě, že zjistí po otevření zásilky, že je zásilka poškozena, povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího.

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

 1. 7.1. Reklamace zboží zakoupeného v E-shopu nebo stáncích fanshopu vyřizuje FK Baník Sokolov a.s. (kontakty jsou uvedeny v čl. 1.5).
 2. 7.2. Reklamace zboží zakoupeného v prodejnách jiných podnikatelů vyřizuje příslušná prodejna.
 3. 7.3. Kupující je při reklamaci povinen předložit reklamované zboží a doklad o koupi reklamovaného zboží.
 4. 7.4. Prodávající při vyřizování reklamace:
 5. c) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,
 6. d) není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, co je obsahem reklamace, a jaký způsob reklamace kupující požaduje – správnost potvrzení potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,
 7. e) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí,
 8. f) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného zboží vystaví prodávající potvrzení.
 9. 7.5. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (telefonicky, elektronicky nebo písemně poštou).
 10. 7.6. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zboží. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může reklamace zamítnuta.

8. Účtování skladného

 1. 8.1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

9. Závěrečná ustanovení

 1. 9.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2010.
 2. 9.2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Nákupního řádu E-shopu FK Baník Sokolov a.s.
 
 
Copyright © 2008-2019 FK Baník Sokolov & eSports.cz s.r.o. | RSS kanál
Partner Partner Partner